Dokumenty potrzebne do umowy kredytowej

Otrzymanie przez firmę kredytu inwestycyjnego wiąże się z przejściem przez cały proces związany z weryfikacją danych, zbadaniem zdolności kredytowej, a także wyborem odpowiedniej oferty banków.

Większość banków wymaga, by przedsiębiorstwa starające się o kredyt inwestycyjny, zarówno na rozwój, jak również kredyt na otwarcie firmy, złożyli w banku krótki biznesplan. Drugim wymaganym dokumentem są prognozy. Należy wykazać przewidywalne zyski, udokumentować efektywność ekonomiczną, a także przekonać bank o słuszności inwestycji.

Dokumenty te są szczególnie ważne w przypadki kredytów z dofinansowaniem unijnym. Każdy bank, który oferuje swoim klientom kredyt na inwestycje, posiada własne wymogi dotyczące wymaganych dokumentów. Niektóre z nich wymagają okazanie różnych zaświadczeń w zależności od tego, czy o kredyt stara się osoba fizyczna prowadząca działalność podatkową, która rozlicza się na podstawie karty podatkowej, która rozlicza się na podstawie ryczałtu, rozliczająca się na zasadach ogólnych tj. książki przychodów i rozchodów, prowadząca pełną księgowość, czy też firma, która posiada osobowość prawną.

Jednak banki zawsze wymagają wypełnienia wniosku kredytowego dostępnego w siedzibie banku lub na jego stronach internetowych, a także złożenia: dowodu osobistego (do wglądu) osoby prowadzącej firmę lub jej reprezentantów, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, decyzji nadania numeru NIP i REGON, aktualnego zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu z płaceniu zobowiązań, a także dokumentów potwierdzających wysokość dochodów, aktualną sytuację gospodarczą i stan majątkowy z różnych okresów (od miesiąca wstecz do ostatniego roku). Większość banków wymaga także zaświadczenia o ewentualnych zadłużeniach w innych bankach.

W przypadku firm posiadających osobowość prawną, banki wymagają także przedłożenia aktualnego wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego, umowy oraz statutu danej firmy. Pełną listę wymaganych dokumentów najlepiej jest uzyskać w siedzibie banku i od razu skompletować wszystkie potrzebne zaświadczenia, gdyż w razie braków lub niezgodności, automatycznie wydłuża się proces weryfikacji.